Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 13 Con số: 10 đến 100.

Từ vựng

10
Tien
20
Twintig
30
Dertig
40
Veertig
50
Vijftig
60
Zestig
70
Zeventig
80
Tachtig
90
Negentig
100
Honderd