Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 12 Con số: 21 đến 30.

Từ vựng

21
Éénentwintig
22
Tweeentwintig
23
Drieentwintig
24
Vierentwintig
25
Vijfentwintig
26
Zesentwintig
27
Zevenentwintig
28
Achtentwintig
29
Negenentwintig
30
Dertig