Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 11 Con số: 11 đến 20.

Từ vựng

11
Elf
12
Twaalf
13
Dertien
14
Veertien
15
Vijftien
16
Zestien
17
Zeventien
18
Achttien
19
Negentien
20
Twintig