Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 10 Con số: 0 đến 10

Từ vựng

Số
Nummers
1
Één
2
Twee
3
Drie
4
Vier
5
Vijf
6
Zes
7
Zeven
8
Acht
9
Negen
10
Tien