Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 9 Bắt đầu: Cách biểu cảm

Từ vựng

Nhân tiện
Trouwens
Ít nhất
Minstens
Cuối cùng
Eindelijk
Tuy nhiên
Hoewel
Do đó
Daarom
Đừng lo lắng
Maak je geen zorgen
Điều đó còn tùy
Dat ligt eraan
Tôi xin lỗi
Het spijt me
Ngay bây giờ
Nu meteen
Tôi không biết
Ik weet het niet
Như thế này
Zoals dit