Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 8 Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng

Của
Van
Đối với,
Voor
Trong số
Van de
Nếu
Als
Kể từ khi
Sinds
Mặc dù
Ondanks
Của chúng tôi
Onze
Giữa
Tussen
Có thể
Misschien
Trên
Aan
Ví dụ
Bijvoorbeeld