Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 7 Bắt đầu: Tôi là

Từ vựng

Tôi
Ik ben
Is
En
Bởi vì
Omdat
Nhưng
Maar
Hoặc
Of
Trong
In
Không có
Zonder
Tại
Bij