Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 6 Bắt đầu: Câu hỏi ngắn

Từ vựng

Khi nào?
Wanneer?
Ở đâu?
Waar?
Cái nào?
Welke?
Ai?
Wie?
Của ai?
Van wie?
Tại sao?
Waarom?
Cái gì?
Wat?
Làm thế nào?
Hoe?
Bao lâu?
Hoe lang?
Bao nhiêu?
Hoeveel?
Bạn có không?
Heb jij?
Cho ai?
Naar wie?
Với những gì?
Waarmee?