Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Hà Lan :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
Spreekt u Engels?
Có, một chút
Ja, een klein beetje
Vâng
Ja
Không
Nee
Rất vui được gặp bạn
Aangenaam kennis met u te maken
Rất vui được gặp bạn
Fijn om je te zien
Ông
Mijnheer
Mevrouw
Mejuffrouw