Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 108 Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
Cambio de línea automático (el)
Không gian ảo
Ciberespacio (el)
Địa chỉ email
Dirección de correo electrónico (la)
Sổ địa chỉ
Libreta de direcciones (la)
Người nhận
Destinatario (el)
Thư rác
Mensaje no deseados (el)
Trả lời tất cả
Responder a todos
Tệp đính kèm
Archivos adjuntos (los)
Đính kèm
Adjuntar
Đầu đề tin nhắn
Encabezados de mensajes
Tiêu đề
Tema (el)