Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 107 Máy tính: Phụ kiện

Từ vựng

Bàn phím
Teclado (el)
Nút
Botón (el)
Máy tính xách tay
Computador portátil (el)
Nút chuột
Botón del ratón (el)
Bàn di chuột
Alfombrilla de ratón (la)
Chuột
Ratón (el)
Cơ sở dữ liệu
Base de datos (el)
Bộ nhớ tạm
Portapapeles (el)