Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 106 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Preferencias (las)
Tuỳ chọn
Marcar la casilla
Đánh dấu kiểm vào hộp
Transferencia de archivo (la)
Chuyển tập tin
Inicio de session
Đăng nhập
Palabra clave (la)
Từ khóa
Nombre de usuario (el)
Tên người dùng
Contraseña (el)
Mật khẩu
Firma digital (la)
Chữ ký số
Dominio público (el)
Miền công cộng
Ancho de banda (el)
Băng thông
Ícono (el)
Biểu tượng
Preguntas frecuentes (las)
Câu hỏi thường gặp