Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 101 Việc làm: Xin việc làm

Từ vựng

Tôi đang tìm kiếm một công việc
Estoy buscando trabajo
Tôi có thể xem lý lịch nghề nghiệp của anh?
¿Puedo ver su hoja de vida?
Đây là lý lịch nghề nghiệp của tôi
Está es mi hoja de vida
Có người tham khảo mà tôi có thể liên hệ không?
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
Đây là danh sách người tham khảo của tôi
Aquí tiene una lista de mis referencias
Anh có bao nhiêu kinh nghiệm?
¿Cuánta experiencia tiene?
Anh làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
3 năm
Tres años
Tôi tốt nghiệp trường trung học
Estoy graduado de la secundaria
Tôi là cử nhân tốt nghiệp đại học
Estoy graduado de la universidad
Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian
Busco trabajo de media jornada
Tôi muốn làm việc toàn thời gian
Quiero trabajar tiempo completo
Ông có chế độ bảo hiểm y tế không?
¿Ofrece seguro médico?
Có, sau sáu tháng làm việc ở đây
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí