Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 65 Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

Từ vựng

Cái này bẩn quá
Esto está sucio
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
¿Puede darme más agua?
Món kia ngon thật
Estuvo delicioso
Nó có cay không?
¿Está picante?
Cá có tươi không?
¿El pescado está fresco?
Chúng có ngọt không?
¿Son dulces?
Chua
Agrio
Thức ăn bị nguội
La comida está fría
Nó bị nguội
Está fría