Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
Mire
Nghe
Escuche
Cẩn thận
Cuidado
Cháy
Fuego
Ra khỏi đây
Fuera de aquí
Trợ giúp
Ayuda
Cứu tôi với
Socorro
Nhanh lên
Desee prisa
Dừng lại
Alto
Cảnh sát
Policía
Đó là một trường hợp khẩn cấp
Es una emergencia