Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 45 Du lịch: Tới điểm đến của bạn

Từ vựng

Chào mừng
Bienvenidos
Hộ chiếu của tôi đây
Aquí está mi pasaporte
Ông có cần khai báo gì không?
¿Tiene algo que declarar?
Có tôi có vài thứ cần khai báo
Sí, tengo algo que declarar
Không, tôi không có gì cần khai báo
No, tengo nada que declarar
Tôi tới đây công tác
Estoy aquí de negocios
Tôi tới đây nghỉ ngơi
Estoy aquí de vacaciones
Tôi sẽ ở đây một tuần
Estaré aquí una semana
Tôi có thể khai báo hành lý ở đâu?
¿Dónde puedo reclamar mi equipaje?
Hải quan ở đâu?
¿Dónde está la aduana?
Bạn vui lòng giúp tôi với mấy cái túi được không?
¿Por favor, me puede ayudar con las maletas?
Tôi có thể xem vé hành lý của ông không?
¿Me permite ver el tiquete de las maletas?