Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 35 Đối lập: Cũ/mới

Từ vựng

Viejo
Mới
Nuevo
Thô
Áspero
Mịn
Liso
Dày
Grueso
Mỏng
Delgado
Lạnh
Frío
Nóng
Calor
Tất cả
Todos
Không ai cả
Ninguno
Trước khi
Antes
Sau khi
Después