Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 27 Thời gian: Mấy giờ rồi?

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
¿Qué hora es?
Vào mấy giờ?
¿A qué hora?
Buổi trưa
Mediodía
Nửa đêm
Medianoche