Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

2011
Dos mil once
2012
Dos mil doce
2013
Dos mil trece
2014
Dos mil catorce
2015
Dos mil quince
2016
Dos mil dieciséis
2017
Dos mil diecisiete
2018
Dos mil dieciocho
2019
Dos mil diecinueve
Hôm nay là ngày gì?
¿Qué día es hoy?
Tuần trước
Semana pasada (la)
Tháng trước
Mes pasado (el)
Tuần tới
Próxima semana (la)
Tháng tới
Próximo mes (el)
Năm tới
Próximo año (el)
Đêm nay
Esta noche
Đêm qua
Anoche
Sáng ngày mai
Mañana por la mañana
Ngày hôm kia
Anteayer
Ngày kia
Pasado mañana
Cuối tuần
Fin de semana (el)