Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 26 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 26. Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Dos mil once
2011
Dos mil doce
2012
Dos mil trece
2013
Dos mil catorce
2014
Dos mil quince
2015
Dos mil dieciséis
2016
Dos mil diecisiete
2017
Dos mil dieciocho
2018
Dos mil diecinueve
2019
¿Qué día es hoy?
Hôm nay là ngày gì?
Semana pasada (la)
Tuần trước
Mes pasado (el)
Tháng trước
Próxima semana (la)
Tuần tới
Próximo mes (el)
Tháng tới
Próximo año (el)
Năm tới
Esta noche
Đêm nay
Anoche
Đêm qua
Mañana por la mañana
Sáng ngày mai
Anteayer
Ngày hôm kia
Pasado mañana
Ngày kia
Fin de semana (el)
Cuối tuần