Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 24 Thời gian: các ngày trong tuần

Từ vựng

Các ngày trong tuần
Los días de la semana
Thứ Hai
Lunes
Thứ ba
Martes
Thứ tư
Miércoles
Thứ năm
Jueves
Thứ sáu
Viernes
Thứ bảy
Sábado
Chủ Nhật
Domingo
Hôm qua
Ayer
Hôm nay
Hoy
Ngày mai
Mañana