Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 15 Con số: 1000 đến 10,000.

Từ vựng

1000
Mil
2000
Dos mil
3000
Tres mil
4000
Cuatro mil
5000
Cinco mil
6000
Seis mil
7000
Siete mil
8000
Ocho mil
9000
Nueve mil
10000
Diez mil