Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
Cien
200
Doscientos
300
Trescientos
400
Cuatrocientos
500
Quinientos
600
Seiscientos
700
Setecientos
800
Ochocientos
900
Novecientos
1000
Mil