Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 13 Con số: 10 đến 100.

Từ vựng

10
Diez
20
Veinte
30
Treinta
40
Cuarenta
50
Cincuenta
60
Sesenta
70
Setenta
80
Ochenta
90
Noventa
100
Cien