Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 11 Con số: 11 đến 20.

Từ vựng

11
Once
12
Doce
13
Trece
14
Catorce
15
Quince
16
Dieciséis
17
Diecisiete
18
Dieciocho
19
Diecinueve
20
Veinte