Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 10 Con số: 0 đến 10

Từ vựng

Số
Números
1
Uno
2
Dos
3
Tres
4
Cuatro
5
Cinco
6
Seis
7
Siete
8
Ocho
9
Nueve
10
Diez