Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 8 Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng

Của
De
Đối với,
Para
Trong số
Del
Nếu
Si
Kể từ khi
Desde
Mặc dù
Aunque
Của chúng tôi
Nuestro
Giữa
Entre
Có thể
Quizás
Trên
En
Ví dụ
Por ejemplo