Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 7 Bắt đầu: Tôi là

Từ vựng

Tôi
Yo soy
Está
Y
Bởi vì
Porque
Nhưng
Pero
Hoặc
O
Trong
En
Không có
Sin
Tại
En