Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 3 Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

Từ vựng

Nói chậm
Hable despacio
Tôi không hiểu
No entiendo
Bạn có hiểu không?
¿Usted entiende?
Chắc chắn
Seguro
Vui lòng nhắc lại
Repita, por favor
Một lần nữa
Otra vez
Từng từ một
Palabra por palabra
Chậm rãi
Despacio
Bạn nói như thế nào?
¿Cómo se dice?
Nó có nghĩa là gì?
¿Qué significa eso?
Bạn đã nói gì?
¿Qué dijo usted?
Bạn có câu hỏi không?
¿Tiene alguna pregunta?