Tiếng Việt Tây Ban Nha Bài học 3 Bài học về từ vựng

Tây Ban Nha :: Bài học 3. Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

loading

Từ vựng :: Tây Ban Nha Tiếng Việt

Hable despacio
Nói chậm
No entiendo
Tôi không hiểu
¿Usted entiende?
Bạn có hiểu không?
Seguro
Chắc chắn
Repita, por favor
Vui lòng nhắc lại
Otra vez
Một lần nữa
Palabra por palabra
Từng từ một
Despacio
Chậm rãi
¿Cómo se dice?
Bạn nói như thế nào?
¿Qué significa eso?
Nó có nghĩa là gì?
¿Qué dijo usted?
Bạn đã nói gì?
¿Tiene alguna pregunta?
Bạn có câu hỏi không?