Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Tây Ban Nha :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
¿Usted habla inglés?
Có, một chút
Sí, un poco
Vâng
Không
No
Rất vui được gặp bạn
Mucho gusto en conocerlo
Rất vui được gặp bạn
Mucho gusto en verlo
Ông
Señor (el)
Señora (la)
Señorita (la)