Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học 106 Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu

loading

Từ vựng :: Tiếng Nga Tiếng Việt

Пользовательские настройки
Tuỳ chọn
Установите флажок
Đánh dấu kiểm vào hộp
Передача файла
Chuyển tập tin
Вход
Đăng nhập
Ключевое слово
Từ khóa
Имя пользователя
Tên người dùng
Пароль
Mật khẩu
Цифровая подпись
Chữ ký số
Общедоступный
Miền công cộng
Ширина полосы пропускания
Băng thông
Иконка
Biểu tượng
Часто задаваемые вопросы
Câu hỏi thường gặp