Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 106 Việc làm: Nhập dữ liệu

Từ vựng

Tuỳ chọn
Пользовательские настройки
Đánh dấu kiểm vào hộp
Установите флажок
Chuyển tập tin
Передача файла
Đăng nhập
Вход
Từ khóa
Ключевое слово
Tên người dùng
Имя пользователя
Mật khẩu
Пароль
Chữ ký số
Цифровая подпись
Miền công cộng
Общедоступный
Băng thông
Ширина полосы пропускания
Biểu tượng
Иконка
Câu hỏi thường gặp
Часто задаваемые вопросы