Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 104 Việc làm: Lướt internet

Từ vựng

Trang chủ
Домашняя страница
Tải lên
Загружать
Chọn
Выбирать
Thư mục
Папка
Thanh công cụ
Панель инструментов
Quay trở lại
Вернуться
Dấu trang
Закладка
Tại (@)
Собака (@)
Dấu gạch chéo (/)
Косая черта (/)
Dấu hai chấm (:)
Двоеточие (:)