Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 103 Việc làm: sử dụng Internet

Từ vựng

Internet
Интернет
Liên kết
Ссылка
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Интернет-провайдер
Mạng
Сеть
Trang mạng
Веб-страница
Địa chỉ website
Адрес веб-страницы (URL)
Website bảo mật
Безопасный веб-сайт
Trình duyệt
Браузер
Công cụ tìm kiếm
Поисковая машина
Máy chủ bảo mật
Безопасный сервер