Tiếng Việt Tiếng Nga Bài học 50 Bài học về từ vựng

Tiếng Nga :: Bài học 50. Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

loading

Từ vựng :: Tiếng Nga Tiếng Việt

Посмотрите
Nhìn
Послушайте
Nghe
Осторожно!
Cẩn thận
Пожар
Cháy
Выйдите отсюда!
Ra khỏi đây
Помощь
Trợ giúp
Помогите мне
Cứu tôi với
Поторопитесь
Nhanh lên
Остановитесь
Dừng lại
Полиция
Cảnh sát
Это чрезвычайная ситуация
Đó là một trường hợp khẩn cấp