Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
Посмотрите
Nghe
Послушайте
Cẩn thận
Осторожно!
Cháy
Пожар
Ra khỏi đây
Выйдите отсюда!
Trợ giúp
Помощь
Cứu tôi với
Помогите мне
Nhanh lên
Поторопитесь
Dừng lại
Остановитесь
Cảnh sát
Полиция
Đó là một trường hợp khẩn cấp
Это чрезвычайная ситуация