Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 25 Thời gian: các tháng trong năm

Từ vựng

Các tháng trong năm
Названия месяцев
Tháng Giêng
Январь
Tháng Hai
Февраль
Tháng Ba
Март
Tháng Tư
Апрель
Tháng Năm
Май
Tháng Sáu
Июнь
Tháng Bảy
Июль
Tháng Tám
Август
Tháng Chín
Сентябрь
Tháng Mười
Октябрь
Tháng Mười một
Ноябрь
Tháng Mười hai
Декабрь