Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
сто
200
двести
300
триста
400
четыреста
500
пятьсот
600
шестьсот
700
семьсот
800
восемьсот
900
девятьсот
1000
тысяча