Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 8 Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng

Của
Из
Đối với,
Для
Trong số
Из
Nếu
Если
Kể từ khi
Так как
Mặc dù
Хотя
Của chúng tôi
Наши
Giữa
Между
Có thể
Может быть
Trên
На
Ví dụ
Например