Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 7 Bắt đầu: Tôi là

Từ vựng

Tôi
Я
Есть
И
Bởi vì
Потому что
Nhưng
Но
Hoặc
Или
Trong
В
Không có
Без
Tại
В