Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nga :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
Вы говорите по-английски?
Có, một chút
Да, немного
Vâng
Да
Không
Нет
Rất vui được gặp bạn
Приятно познакомиться
Rất vui được gặp bạn
Рад вас видеть
Ông
Господин
Миссис
Мисс