Tiếng Việt Tiếng Nhật Bản Bài học 109 Bài học về từ vựng

Tiếng Nhật Bản :: Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành

loading

Từ vựng :: Tiếng Nhật Bản Tiếng Việt

gesuto bukku ゲストブック
Lưu bút
shoppingu kaーto ショッピングカート
Giỏ hàng
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
Nhóm tin
koudoku suru 購読する
Theo dõi
soushin messeーji 送信メッセージ
Thư gửi đi
angou ka meーru 暗号化メール
Thư được mã hóa
soushin bokkusu 送信ボックス
Hộp thư đã gửi
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
Tin nhắn đã xóa
jushin torei 受信トレイ
Hộp thư đến
soushin torei 送信トレイ
Hộp thư đi