Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 109 Máy tính: Từ chuyên ngành

Từ vựng

Lưu bút
gesuto bukku ゲストブック
Giỏ hàng
shoppingu kaーto ショッピングカート
Nhóm tin
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
Theo dõi
koudoku suru 購読する
Thư gửi đi
soushin messeーji 送信メッセージ
Thư được mã hóa
angou ka meーru 暗号化メール
Hộp thư đã gửi
soushin bokkusu 送信ボックス
Tin nhắn đã xóa
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
Hộp thư đến
jushin torei 受信トレイ
Hộp thư đi
soushin torei 送信トレイ