Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 108 Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
waーdo rappu ワードラップ
Không gian ảo
saibaーsupeーsu サイバースペース
Địa chỉ email
denshi meーruadoresu 電子メールアドレス
Sổ địa chỉ
adoresu chou アドレス帳
Người nhận
uketori jin 受取人
Thư rác
supamu スパム
Trả lời tất cả
zenin ni henshin 全員に返信
Tệp đính kèm
tenpu fairu 添付ファイル
Đính kèm
tenpu suru 添付する
Đầu đề tin nhắn
messeーji no midashi メッセージの見出し
Tiêu đề
kenmei 件名