Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 106 Việc làm: Nhập dữ liệu

Từ vựng

Tuỳ chọn
sentaku 選択
Đánh dấu kiểm vào hộp
bokkusu ni chekku maーku wo ire te kudasai ボックスにチェックマークを入れてください
Chuyển tập tin
fairu tensou ファイル転送
Đăng nhập
roguon ログオン
Từ khóa
kiーwaーdo キーワード
Tên người dùng
yuーzaー mei ユーザー名
Mật khẩu
pasuwaーdo パスワード
Chữ ký số
dejitaru shomei デジタル署名
Miền công cộng
paburikkudomein パブリックドメイン
Băng thông
taiiki haba 帯域幅
Biểu tượng
aikon アイコン
Câu hỏi thường gặp
yoku aru shitsumon よくある質問