Tiếng Việt Tiếng Nhật Bản Bài học 104 Bài học về từ vựng

Tiếng Nhật Bản :: Bài học 104. Việc làm: Lướt internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Nhật Bản Tiếng Việt

hoーmupeーji ホームページ
Trang chủ
appu roーdo アップロード
Tải lên
sentaku suru 選択する
Chọn
foruda フォルダ
Thư mục
tsuーru baー ツールバー
Thanh công cụ
modoru 戻る
Quay trở lại
okiniiri お気に入り
Dấu trang
attomaーku アットマーク(@)
Tại (@)
surasshu スラッシュ(/)
Dấu gạch chéo (/)
koron コロン(:)
Dấu hai chấm (:)

Hơn Tiếng Nhật Bản

Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu Bài học 107. Máy tính: Phụ kiện Bài học 108. Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành