Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 103 Việc làm: sử dụng Internet

Từ vựng

Internet
intaーnetto インターネット
Liên kết
rinku リンク
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
Mạng
nettowaーku ネットワーク
Trang mạng
webu peーji ウェブページ
Địa chỉ website
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
Website bảo mật
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
Trình duyệt
burauza ブラウザ
Công cụ tìm kiếm
kensaku enjin 検索エンジン
Máy chủ bảo mật
anzen na saーbaー 安全なサーバー