Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 99 Văn phòng: Bàn làm việc

Từ vựng

Tôi đang tìm một cái dập ghim
watashi ha hocchikisu wo sagashi te i masu 私はホッチキスを探しています
Đinh ghim
gabyou 画鋲
Bút chì
enpitsu 鉛筆
Sách
hon 本
Giấy
kami 紙
Sổ tay
noーto ノート
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
suraido スライド
Lịch
karendaー カレンダー
Cuộn băng keo
teーpu テープ
Tôi cần tìm bản đồ
watashi ha chizu wo mitsukeru hitsuyou ga ari masu 私は地図を見つける必要があります