Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 15 Con số: 1000 đến 10,000.

Từ vựng

1000
1000
2000
2000
3000
3000
4000
4000
5000
5000
6000
6000
7000
7000
8000
8000
9000
9000
10000
10000