Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
100
200
200
300
300
400
400
500
500
600
600
700
700
800
800
900
900
1000
1000