Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 10 Con số: 0 đến 10

Từ vựng

Số
suuji 数字
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10