Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 7 Bắt đầu: Tôi là

Từ vựng

Tôi
watashi ha 私は
desu です
soshite そして
Bởi vì
nazenara なぜなら
Nhưng
shikashi しかし
Hoặc
mataha または
Trong
de で
Không có
nashi ni なしに
Tại
ni に