Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 5 Bắt đầu: Đại từ

Từ vựng

Tôi
watashi 私
Bạn
anata あなた
Ông ấy
kare 彼
Bà ấy
kanojo 彼女
Chúng tôi
watashi tachi 私たち
Các bạn
anata tachi あなたたち
Họ
karera 彼ら
Của tôi
watashi no 私の
Của bạn
anata no あなたの
Của ông ấy
kare no 彼の
Của bà ấy
kanojo no 彼女の
Điều này
kono この
Điều đó
ano あの
Những này
korera no これらの
Những đó
arerano あれらの