Tiếng Việt Tiếng Nhật Bản Bài học 5 Bài học về từ vựng

Tiếng Nhật Bản :: Bài học 5. Bắt đầu: Đại từ

loading

Từ vựng :: Tiếng Nhật Bản Tiếng Việt

watashi 私
Tôi
anata あなた
Bạn
kare 彼
Ông ấy
kanojo 彼女
Bà ấy
watashi tachi 私たち
Chúng tôi
anata tachi あなたたち
Các bạn
karera 彼ら
Họ
watashi no 私の
Của tôi
anata no あなたの
Của bạn
kare no 彼の
Của ông ấy
kanojo no 彼女の
Của bà ấy
kono この
Điều này
ano あの
Điều đó
korera no これらの
Những này
arerano あれらの
Những đó